Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικό Πολιτικής Ποιότητας ISO 9001:2015

Πολιτική Ποιότητας της TELEUNICOM είναι:

 • Να παρέχει υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις προσφορές/συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
 • Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις, και περιλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, έχουν προσδιοριστεί και εκπληρώνονται με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησής τους.
 • Να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα της εταιρείας.
 • Να εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.
 • Να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και να βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
 • Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της.
 • Να εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της εταιρείας.
 • Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
 • Να επιδιώκει την συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας.
 • Το όνομα της εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει.

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις σχέσεις της με τους πελάτες.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της εταιρείας στην αγορά που κινείται και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή του.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η εκπλήρωσή της.

WE ENERGY: Ο Πρώτος Πάροχος Ηλεκτρικής Ενέργειας αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Μία από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας μας στη TELEUNICOM είναι η δέσμευσή μας στην προώθηση της περιβαλλοντικής φροντίδας και η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Πρόθεσή μας είναι να λειτουργούμε με Υπευθυνότητα και να βελτιωνόμαστε συνεχώς σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε και αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης και περιλαμβάνουν το περιβάλλον, την κοινωνία, τους μετόχους, τους εργαζόμενους δημιουργώντας ένα καλύτερο αύριο. Στην προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι ανάγκες μας για ηλεκτρική ενέργεια στις κτιριακές μας εγκαταστάσεις καλύπτονται πλήρως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά.

Η WE ENERGY, μέλος του Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG) είναι o μόνος εναλλακτικός πάροχος που διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παρέχοντας τα αντίστοιχα επίσημα κρατικά κι εταιρικά πιστοποιητικά.

Η WE ENERGY απευθύνεται σε:

 • Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα
 • Επιχειρήσεις που η οικολογική τους ευαισθησία βελτιώνει την εικόνα τους και αποτελεί επιχείρημα πώλησης προς το δικό τους κοινό (π.χ. ξενοδοχεία)
 • Ενεργειακές Κοινότητες για το σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων
 • Φυσικά πρόσωπα με αυξημένη οικολογική συνείδηση

Κάθε επιχείρηση που επιλέγει να γίνει καταναλωτής πράσινης ενέργειας, εφοδιάζεται από τη WE ENERGY με επίσημα κρατικά κι εταιρικά πιστοποιητικά. Επιπλέον, κάθε επιχείρηση αποκτά το δικαίωμα να εφαρμόζει το πράσινο σήμα της WE ENERGY στα προϊόντα, τα καταστήματα, τα αυτοκίνητα κι όλες τις δράσεις επικοινωνίας της.

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO/IEC 27001

Η Τeleuniocm είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες – διανομείς προϊόντων τεχνολογίας και ο επίσημος διανομέας προϊόντων Huawei στην Ελληνική αγορά και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO/IEC 27001.

Για να επιτευχθεί η ασφάλεια των πληροφοριών, η Διοίκηση στηρίζει την πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών με πολλούς τρόπους.

Η παρούσα πολιτική ασφαλείας εξασφαλίζει:
• Την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
• Την ακεραιότητα των πληροφοριών
• Την διαθεσιμότητα των πληροφοριών
• Την εκπαίδευση των εργαζόμενων σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριών
• Οι πιθανές παραβιάσεις της ασφάλειας των πληροφοριών θα αναφέρονται στον Διευθυντή Ασφαλείας Πληροφοριών
• Θα διατηρηθεί σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας
• Οι νομοθετικές απαιτήσεις θα προδιαγράφονται

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση στηρίζει την πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών ως εξής :
• Τίθενται μετρήσιμοι στόχοι για την ασφάλεια των πληροφοριών
• Αναγνωρίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη
• Προσδιορίζονται οι επιχειρηματικές απαιτήσεις για τη διαθεσιμότητα των συστημάτων πληροφόρησης
• Οι στόχοι και η σημασία αυτών και της επίτευξής τους, καθώς και οι συμβατικές υποχρεώσεις ασφαλείας της επιχείρησης κοινοποιούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
• Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της πολιτικής και την παροχή υποστήριξης και συμβουλών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της.
• Κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών έχει σαφείς και προκαθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες.
• Το σύστημα επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη της
• Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης και κατάταξης των κινδύνων.

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας Πρότυπο ISO 22301:2019


Για την εταιρεία TELEUNICOM, η οποία αποτελεί τον επίσημο διανομέα των προϊόντων HUAWEI στην Ελληνική αγορά, είναι ουσιώδες να διατηρεί την ικανότητά της να προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες της υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Για την επίτευξη αυτού, αποτελεί πολιτική της Εταιρείας, η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των κρίσιμων δραστηριοτήτων της και η αποτελεσματική ανάκαμψη αυτών, μετά από ένα περιστατικό διαταραχής ή μετά από μία φυσική καταστροφή. Στην εταιρεία TELEUNICOM, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22301:2019.

Στο πλαίσιο του Συστήματος αυτού, εφαρμόζεται συνεχής και συστηματική αναγνώριση κινδύνων και απειλών και αποτίμηση των επιπτώσεών τους έτσι ώστε να σχεδιάζεται και δοκιμάζεται εκ των προτέρων η αποτελεσματική αντίδραση και ανάκαμψη.


Για την επίτευξη αυτών έχουν αναπτυχθεί:
• Μελέτη Ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων
• Αξιολόγηση Κινδύνων
• Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας
• Διαδικασίες Επιχειρησιακής Συνέχειας

τα οποία καλύπτουν όλες τις κρίσιμες δραστηριότητες της Εταιρείας και ανασκοπούνται και επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την τρέχουσα κατάσταση. Τα Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας δοκιμάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω
ασκήσεων ετοιμότητας για να διασφαλιστεί ότι θα ενεργοποιηθούν επιτυχώς σε έκτακτες καταστάσεις και ότι η Εταιρεία και οι εργαζόμενοι κατανοούν τον τρόπο εφαρμογής τους, τους ρόλους τους και τις υπευθυνότητές τους.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω της παροχής των απαραίτητων πόρων, θέτοντας ως προτεραιότητά της σε περιπτώσεις συμβάντων διαταραχής:


• την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων
• τη συνέχιση της λειτουργίας των κρίσιμων δραστηριοτήτων
• την αποκατάσταση της λειτουργίας εντός των τεθέντων χρονικών ορίων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Η διοίκηση της εταιρίας TELEUNICOM αναγνωρίζει τους κινδύνους δωροδοκίας και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη  και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 37001:2016.

Στο πλαίσιο του Συστήματος αυτού, τεκμηριώνονται και εφαρμόζονται διαδικασίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προτύπου διασφαλίζοντας την αποτελεσματική Καταπολέμηση της Δωροδοκίας σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η διοίκηση της TELEUNICOM σε όλο το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας:

 • Απαγορεύει κάθε μορφής δωροδοκία ή την αποδοχή της.
 • Απαιτεί συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με τους νόμους του κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωροδοκία, οι οποίοι έχουν εφαρμογή στην εταιρεία.
 • Προτρέπει τη συμβολή όλων των εργαζομένων στην αναγνώριση και υποψία κάθε πιθανής δωροδοκίας  και απαγορεύει την τιμωρία ή την αρνητική μεταχείριση τέτοιων εργαζομένων.
 • Δεσμεύεται για την εφαρμογή μέτρων και την παροχή απαραίτητων πόρων προκειμένου να καταπολεμήσει τη δωροδοκία.
 • Ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της μέσω συνεχών ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας,
 • Έχει θεσπίσει συγκεκριμένη Δομή καταπολέμησης της δωροδοκίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο προσωπικό, αναφέρεται μόνο στο διευθύνοντα σύμβουλο και έχει την υποχρέωση και την εξουσία να διερευνά κάθε πιθανή περίπτωση δωροδοκίας, να εξετάζει και να αξιολογεί τους κινδύνους δωροδοκίας και να εφαρμόζει σχετικά μέτρα καταπολέμησής της.
 • Σε περίπτωση δωροδοκίας ή μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας, επιβάλλονται κυρώσεις και σε περίπτωση παραβίασης σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων, γίνεται αναφορά στις αρμόδιες αρχές.
 • Δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας που εφαρμόζει.

Η συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας.

Το παρόν κείμενο είναι διαθέσιμο σε όλο το προσωπικό, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές της εταιρείας καθώς και σε κάθε εμπλεκόμενη Δημόσια και Δημοτική Αρχή.

Για οποιαδήποτε ανησυχία ή πιθανή καταγγελία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του Συστήματος για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας της εταιρείας μας στο email:info@teleunicom.com