Ευκαιρίες Καριέρας

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@teleunicom.com
Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος

Η αποστολή του βιογραφικού σας, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, σημαίνει και τη ρητή αποδοχή των ακόλουθων όρων:

  • Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των Υποψηφίων γίνεται υπ’ ευθύνη τους και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
  • Κάθε Υποψήφιος, με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του, παρέχει στην TeleUnicom τη ρητή εξουσιοδότηση να προβεί στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που θα περιέλθει στην κατοχή της TeleUnicom υπ’ ευθύνη του Υποψηφίου.
  • Η TeleUnicom δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των Υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλης θέσης που διαχειρίζεται η TeleUnicom, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.
  • Η TeleUnicom μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την επεξεργασία των στοιχείων, μέσα στα όρια των προαναφερόμενων διατάξεων.

Επιπλέον: